Regulamin sklepu internetowego

MILLE FLOWERS

§ 1

Postanowienia wstępne

Dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych

1.Sklep internetowy Mille Flowers dostępny pod adresem internetowym  http://www.milleflowers.pl/ prowadzony jest przez Milenę Wołodkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mille Flowers Milena Wołodkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7441737383, REGON 381096996.

Dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów i przedsiębiorców

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Dla dokonujących sprzedaży na rzecz przedsiębiorców 

4.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument -osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mille Flowers, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7441737383 , REGON 381096996
 3. Klient -każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca -osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep -sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.milleflowers.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin -niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie -oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto -konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu,w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Flowerbox – kompozycja sztucznych kwiatów lub wiecznie żywych róż w estetycznych opakowaniach będące towarem wytworzonym na zamówienie, nieprefabrykowanym wg specyfikacji wybranej przez klienta, oferowanym w danym czasie przez sprzedawce.
 16. Wianek kwiatowy – kompozycje sztucznych kwiatów w formie wianka będącym towarem wytworzonym na zamówienie,nieprefabrykowanym wg specyfikacji wybranej przez klienta, oferowanym w danym czasie przez sprzedawce.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Skarżysko-Kamienna 26-110, ul:Ponurego 101
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@milleflowers.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 570 202 946

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 – 20

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 •  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
 • Cenę wiążącą jest cena podana w sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia
 • Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedażowej przeznaczona jest ograniczona liczba przedmiotów i realizacje realizowane są do wyczerpania zapasów.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. podczas złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk“Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 5. należy opłacić zamówienie przelewem tradycyjnym podając numer zamówienia w określonym terminie.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, standardowa 15 zł lub większa (obejmująca ok. 10 szt produktów ) 25 zł.
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem :Skarżysko-Kamienna ul. Ponurego 101
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta,która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem.  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 Dla sklepów dostarczających zamówienia w całości

po wykonaniu wszystkich części zamówienia

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

Dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie innym niż Polska

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz (Unii Europejskiej, Europy, etc)

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

Zwroty i reklamacje:

 • Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru,jednak nie dłużej niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty jego otrzymania,
 • Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towarnie był używany, nastąpiła pomyłka w wysyłce, nie został uszkodzony podczas transportu, jednocześnie  informujemy że widoczne na stronie zdjęcie może się różnić wyglądem od towaru rzeczywistego,gdyż każde urządzenie ma inną rozdzielczość ekranu.
 • Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazane przez Klienta konto,
 • Zwrotowi nie podlegają ozdoby wykonane na indywidualne zamówienie oraz towary uszkodzone przez klienta, lub gdy nie podoba się kolor czy wielkość towaru mimo iż każdy towar ma szczegółowy opis dotyczący koloru i wielkości tj wysokość, szerokość.

Ochrona prywatności

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Kupując towar nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą na dostarczenie przesyłki.

 Prosimy o przemyślane zakupy.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

 1. Towary wytwarzane na zamówienie a w szczególności flowerboxy kwiatowe są objęte 6 miesięczną gwarancją.
 2. Towary oferowane w sklepie są objęte 2 – letnią rękojmią z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Różnica pomiędzy wizualizacją towarów dostępnych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera konsumenta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru pod adresem strony www.milleflowers.pl
 4. W przypadku konieczności skorzystania przez klienta  z uprawnień wynikających z gwarancji bądź rękojmi oraz w celu usprawnienia reklamacji osoba zamawiająca powinna wysłać zgłoszenie ze zdjęciem na adres e-mail: biuro@milleflowers.pl
 5. Towary odesłać należy pod adres Mille Flowers, MilenaWołodkiewicz ul: Ponurego 101, Skarżyko Kamienna 26-110. Odpowiednio zapakowane i odpowiednio zabezpieczone, a także musi posiadać oryginalne pudełko i paragon.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostawy.
 7. Zwrot wpłaconej kwoty zostanie dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany rachunek nie dłużej niż 30 dni od daty zwrotu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do towarów wykonywanych na zamówienie w szczególności wianek kwiatowy, flowerbox, które są produktem nieprefabrykowanym i wyprodukowanym wg specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności do takich oferowanych i wytwarzanych towarów jak flowerbox, i wianki kwiatowe. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć takich towarów na podstawie złożonego przez konsumenta odstąpienia id umowy. Szczegółowe kwestie odstąpienia od umowy reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014, o prawach konsumenta.
 9. Mille Flowers nie przyjmuje zwrotów nieodebranych przesyłek wysłanych za pobraniem.
 10. W wypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Reklamacja z tytułu rękojmi uznawana jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Klientowi przysługuje zwrot zapłaconej ceny wtedy gdy nie ma możliwości naprawy.
 11. Jeżeli dostarczony przez klienta  towar nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych czy wynikających z rękojmi, klient zostanie o tym poinformowany.
 12. Gwarancja i rękojmie nie obejmują uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz  przedwczesnego zużycia na skutek nie właściwego stanu przechowywania.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.